หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2563
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1112 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6306867

แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop)การจัดทำคำชี้แจงข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จากการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของอปท. ประจำปี พ.ศ. 2563
[อ่าน 28 คน] เอกสารแนบ | 16 มิ.ย. 2563

ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 3273 ลว. 16 มิ.ย. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt63071108
ที่ นศ 0023.1/ว 337 ลว. 3 ส.ค. 2563
nrt63071107
ที่ นศ 0023.3/ว 4207 ลว. 4 ส.ค. 2563
nrt63071106
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4206 ลว. 3 ส.ค. 2563
nrt63071105
ที่ นศ 0023.5/ว 338 ลว. 3 ส.ค. 2563
nrt63071104
ที่ นศ 0023.3/ว 4204 ลว. 3 ส.ค. 2563
nrt63071103
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4203 ลว. 3 ส.ค. 2563
nrt63071102
ที่ นศ 0023.3/ว 4202 ลว. 3 ส.ค. 2563
nrt63081101
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 336 ลว. 3 ส.ค. 2563
nrt63081009
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4185 ลว. 3 ส.ค. 2563
nrt63071100
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 41 84 ลว. 3 ส.ค. 2563
nrt63071098
ที่ นศ 0023.1/ว 335 ลว. 31 ก.ค. 2563
nrt63071097
ที่ นศ 0023.5/ว334 ลว.31 ก.ค63
nrt63071096
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4121 ลว. 30 ก.ค. 2563
nrt63071094
ที่ นศ 0023.5/ว 333 ลว. 30 ก.ค. 2563
nrt63071095
ที่ นศ 0023.3/ว 4103 ลว. 30 ก.ค. 2563
nrt63071093
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 4106 ลว. 30 ก.ค. 2563
nrt63071092
นศ 0023.3/ว 332 ลว. 30 ก.ค. 2563
nrt63071091
นศ 0023.3/ว 331 ลว. 30 ก.ค. 2563
nrt63071090
นศ 0023.3/ว 4113 ลว. 30 ก.ค. 2563
nrt63071089
นศ 0023.3/ว 4112 ลว. 30 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56|