จํานวนหนังสือทั้งหมด 736 หัวข้อ ค้นหางหนังสือราชการแต่ละเดือน

ลำดับที่ เอกสาร ลงเมื่อวันที่ อ่าน
nrt5000744 แนวทางการปฏิบัติในช่วงเทศกาลปีใหม่ (มท0835.3/ว4010 ลว.28ธ.ค.2550) 28 ธันวาคม 2550 15
nrt5000742 การรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช 28 ธันวาคม 2550 16
nrt5000743 การกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการท้องถิ่น(มท0835.4/ว4001 ลว.27 ธ.ค.2550) 28 ธันวาคม 2550 29
nrt5000741 พระราชบัญญัติล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา พ.ศ.2550(มท0835.2/ว3996 ลว.27 ธ.ค.2550) 27 ธันวาคม 2550 9
nrt5000740 รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.(มท0835.3/ว785 ลว.27 ธ.ค.2550) 27 ธันวาคม 2550 14
nrt5000739 แผนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการประมาณราคาและการควบคุมงานก่อสร้าง(มท0835.2/ว782 ลว.26 ธ.ค.2550) 26 ธันวาคม 2550 12
nrt5000738 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.งวดที่ 6 (มท0835.5/ว3906 ลว.18 ธ.ค.2550) 26 ธันวาคม 2550 11
nrt5000737 การเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี2551(มท0835.2/ว3980 ลว.25 ธ.ค.2550) 26 ธันวาคม 2550 13
nrt5000736 การเรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด(มท0835.5/ว777 ลว.25 ธ.ค.2550) 26 ธันวาคม 2550 230
nrt5000735 โครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอ ปีงบประมาณ 2551(มท0835.1/3977 ลว.25 ธ.ค.2550) 25 ธันวาคม 2550 13
nrt5000734 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด(มท0835.4/ว3973 ลว.25 ธ.ค.2550) 25 ธันวาคม 2550 14
nrt5000733 ขอความร่วมมืออบจ. เทศบาล อบต. ให้สำรวจข้อมูลผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการอาชีวศึกษาของประชาชนระหว่างกรมอาชีวศึกษากับกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น(มท0835.3/ว776 ลว.25 ธ.ค.2550) 25 ธันวาคม 2550 21
nrt5000732 การคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลแทนตำแหน่งที่ว่าง(มท0835.2/ว3959 ลว.25 ธ.ค.2550) 25 ธันวาคม 2550 177
nrt5000731 การสำรวจข้อมูลผู้ดูแลเด็กตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.(มท0835.3/ว3907 ลว.18 ธ.ค.2550) 20 ธันวาคม 2550 20
nrt5000730 ขอเชิญประชุม(มท0835.1/ว763 ลว.19 ธ.ค.2550) 19 ธันวาคม 2550 369
nrt5000729 ซักซ้อมวิธีการให้ทุนการศึกษาของ อปท.(มท0835.1/762 ลว.19 ธ.ค.2550) 19 ธันวาคม 2550 63
nrt5000728 การเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตร่นที่ 1 (มท0835.1/ว3895 ลว.18 ธ.ค.2550) 19 ธันวาคม 2550 8
nrt5000727 ประชุมสมาคมสันนิบาต(มท0835.3/755 ลว.17 ธ.ค.2550) 19 ธันวาคม 2550 190
nrt5000726 ประชาสัมพันธ์สร้างความปลอดภัยทางถนน(มท0835.3/756 ลว.17 ธ.ค.2550) 19 ธันวาคม 2550 12
nrt5000725 การศึกษาต่อ ปริญญาโท การพลศึกษา วิทยาเขตตรัง(มท0835.3/754 ลว.17 ธ.ค.2550) 19 ธันวาคม 2550 14
     กำลังแสดงหน้าที่ 1 / 37 หน้าถัดไป >>    [ 12 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ]