หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2562
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | 
จำนวนหนังสือ 1592 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6211784
การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช [อ่าน 341 คน] 11 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.1/ว 5638 ลว. 30 ต.ค. 62
nrt6210707
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตาม (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก้ อปท. ฉบับที่ 3 และการบริหารจัดการที่ [อ่าน 378 คน]  29 ต.ค. 2562 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5601 ลว. 29 ต.ค. 2562
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
nrt6210719
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 462 ลว. 30 ต.ค. 2562
nrt6210705
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 5586 ลว. 29 ต.ค. 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6201119-2
ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว 1 ลว 4 ม.ค. 2562
nrt6201119-1
ที่ มท 0810.2/ว 79 ลว 9 ม.ค. 2562
nrt6201119
ที่ นศ 0023.2/ว 405 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2562
nrt6201118
ที่ นศ 0023.2/ว 30 ลว 21 ม.ค. 2562
nrt6201117
ที่ นศ 0023.2/ว 29 ลงวันที่ 21 ม.ค. 2562
nrt6201116
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 416 ลงวันที่ 21 ม.ค. 2562
nrt6201115
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 412 ลงวันที่ 21 ม.ค. 2562
nrt6202114
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว28 ลว 21 ม.ค.62
nrt6201112
ที่ นศ 0023.2/ว 391 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2562
nrt6201113
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 378 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2562
nrt6201111
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 372 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2562
nrt6201110
ด่วนมาก ที่ นศ 0023.3/ว 360 ลว.17 ม.ค. 62
nrt6201109
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 359 ลงวันที่ 17 ม.ค. 2562
nrt6201107
ที่ นศ 0023.5/ว 348 ลว. 17 ม.ค. 2562
nrt6201106
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 343 ลงวันที่ 17 ม.ค. 2562
nrt6201105
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 342 ลงวันที่ 17 ม.ค. 2562
nrt6201104
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 332 ลงวันที่ 16 ม.ค. 2562
nrt6201103
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 331 ลงวันที่ 16 ม.ค. 2562
nrt6201102
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.2/ว 330 ลงวันที่ 16 ม.ค. 2561
nrt6201101
ที่ นศ 0023.2/ว 329 ลงวันที่ 16 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| 75 |76| |77| |78| |79| |80|