หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2562
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | 
จำนวนหนังสือ 1592 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6211784
การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช [อ่าน 341 คน] 11 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.1/ว 5638 ลว. 30 ต.ค. 62
nrt6210707
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตาม (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก้ อปท. ฉบับที่ 3 และการบริหารจัดการที่ [อ่าน 378 คน]  29 ต.ค. 2562 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5601 ลว. 29 ต.ค. 2562
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
nrt6210719
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 462 ลว. 30 ต.ค. 2562
nrt6210705
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 5586 ลว. 29 ต.ค. 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6210709
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 457 ลว. 29 ต.ค. 2562
nrt6210708
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5602 ลว. 29 ต.ค. 2562
nrt6210710
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.2/ว 458 ลว. 29 ต.ค. 2562
nrt6210707
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5601 ลว. 29 ต.ค. 2562
nrt6210706
ที่ นศ 0023.3/ว 5592 ลว.29 ต.ค. 2562
nrt6210705
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 5586 ลว. 29 ต.ค. 2562
nrt6210704
ที่ นศ 0023.5/ว 456 ลว. 28 ต.ค. 2562
nrt6210702
ที่ นศ 0023.5/ว 5572 ลว. 28 ต.ค. 2562
nrt6210702
ที่ นศ 0023.5/ว 5571 ลว. 28 ต.ค. 2562
nrt6210701
ที่ นศ 0023.5/ว 5569 ลว. 28 ต.ค. 2562
nrt6210700
ที่ นศ 0023.4/ว 5570 ลว. 28 ต.ค. 2562
nrt6210698
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.2/ว 5565 ลว. 28 ต.ค. 2562
nrt6210697
ที่ นศ 0023.5/ว 5562 ลว. 28 ต.ค. 2562
nrt6210696
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5558 ลว. 28 ต.ค. 2562
nrt6210695
ที่ นศ 0023.5/ว 454 ลว. 28 ต.ค. 2562
nrt6210694
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.2/ว 453 ลว. 28 ต.ค. 2562
nrt6210693
ที่ นศ 0023.5/ว 514 ลว. 25 ต.ค. 2562
nrt6210692
ที่ นศ 0023.5/ว 452 ลว. 25 ต.ค. 2562
nrt6210691
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 5528 ลว. 25 ต.ค. 2562
nrt6210690
ที่ นศ 0023.5/ว 5526 ลว. 25 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80|