หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2564
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 | พ.ศ.2565 | 
จำนวนหนังสือ 1817 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
     
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6404587
นศ 0023.3/ว 209 ลว. 20 เม.ย. 2564
nrt6404586
นศ 0023.3/ว 2124 ลว. 20 เม.ย. 2564
nrt6404585
เลื่อนกำหนดการดำเนินการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ. [อ่าน 320 คน]     20 เม.ย. 2564
ด่วนที่สุด นศ 0023.3/ว 2122 ลว. 20 เม.ย. 2564
nrt6404584
นศ 0023.3/ว 2121 ลว. 20 เม.ย. 2564
ืnrt6404583
ที่ นศ 0023.2/ว2115 ลว.20 เม.ย.64
nrt6404582
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว208 ลว.19 เม.ย.64
nrt6404581
ที่ นศ 0023.4/ว2097 ลว.19เม.ย.64
ที่ นศ 0023.2/ว2107 ลว.19เม.ย.64
nrt6404579
ที่ นศ 0023.2/ว2105 ลว.19เม.ย.64
ืืnrt6404578
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.2/ว2099 ลว.19 เม.ย.64
nrt6404577
ที่ นศ 0023.2/6975 ลว.19เม.ย.64
ืnrt6404576
ที่ นศ 0023.2/ว207 ลว.19เม.ย.64
nrt6404575
ที่ นศ 0023.2/ว2087 ลว.19 เม.ย.64
ืnrt6404574
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว2086 ลว.19เม.ย.64
nrt6404573
ที่ นศ 0023.3/6913 ลว.19เม.ย.64
ืnrt6404572-1
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0017.5/ว1659 ลว.19 มี.ค.2564
ืnrt6404572
ที่ นศ 0023.1/ว206 ลว.19เม.ย.64
nrt6404571
นศ 0023.3/ว 2081 ลว. 19 เม.ย. 2564
ืnrt6404569
ที่ นศ 0023.2/ว2064 ลว16เม.ย.64
nrt6404568
ที่ นศ 0023.3/ว 2062 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| 63 |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91|