หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2562
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | 
จำนวนหนังสือ 1607 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6211784
การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช [อ่าน 341 คน] 11 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.1/ว 5638 ลว. 30 ต.ค. 62
nrt6210707
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตาม (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก้ อปท. ฉบับที่ 3 และการบริหารจัดการที่ [อ่าน 378 คน]  29 ต.ค. 2562 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5601 ลว. 29 ต.ค. 2562
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
nrt6210719
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 462 ลว. 30 ต.ค. 2562
nrt6210705
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 5586 ลว. 29 ต.ค. 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6203126
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 172 ลว. 25 มี.ค. 2562
nrt6203125
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1732 ลว. 22 มี.ค. 2562
nrt6203123-5
ด่วนที่สุด ที่ มท 0801.3/ว 33 ลว. 12 มี.ค. 2562
nrt6203123-1
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0032.011/ว 4888 ลว. 22 มี.ค. 2562
nrt6203124
ที่ นศ 0023.3/ว 170 ลว. 22 มี.ค. 2562
nrt6203122
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 1710 ลว. 21 มี.ค. 2562
nrt6203123
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1706 ลว. 21 มี.ค. 2562
nrt62031121
ที่ นศ 0023.5/ว 169 ลว. 21 มี.ค. 2562
nrt62031120
ที่ นศ 0023.3/ว 1697 ลว. 21 มี.ค. 2562
nrt6203119
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1695 ลว. 21 มี.ค. 2562
nrt6203118
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1691 ลว. 21 มี.ค. 2562
nrt6203117
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 1694 ลว. 21 มี.ค. 2562
nrt6203116
ที่ นศ 0023.3/ว 1693 ลว. 21 มี.ค. 2562
nrt6203115
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 1692 ลว. 21 มี.ค. 2562
nrt6203114
ที่ นศ 0023.3/ว 167 ลว. 21 มี.ค. 2562
nrt6203113
ที่ นศ 0023.3/ว 168 ลว. 21 มี.ค. 2562
nrt6203112
ด่วนที่สุด ที่ ลต (นศ) 003/ว 182 ลว. 19 มี.ค. 2562
nrt6203110
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 164 ลว. 20 มี.ค. 2562
nrt6203111
ที่ นศ 0023.3/ว 165 ลว. 20 มี.ค.2562
nrt6203109
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.2/ว 1685 ลว. 20 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| 58 |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81|