หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2562
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | 
จำนวนหนังสือ 1777 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6306867

แจ้งกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop)การจัดทำคำชี้แจงข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จากการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของอปท. ประจำปี พ.ศ. 2563
[อ่าน 28 คน] เอกสารแนบ | 16 มิ.ย. 2563

ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 3273 ลว. 16 มิ.ย. 2563
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6212935
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.1/ว 6313 ลว. 3 ธ.ค. 2562
nrt6212944
ที่ นศ 0023.5/623 ลว. 4 ธันวาคม 2562
ืnrt6212945
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 6334 ลว. 4 ธ.ค. 2562
nrt6212941
ที่ นศ 0023.3/ว 6332 ลว. 4 ธ.ค. 2562
nrt6212940
ที่ นศ 0023.3/ว 6330 ลว. 4 ธ.ค. 2562
nrt6212934
ที่ นศ 0023.2/ว 6311 ลว. 3 ธ.ค. 2562
nrt6212937
ที่ นศ 0023.3/ว 6309 ลว. 3 ธ.ค. 62
nrt6212939
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 6316 ลว. 4 ธ.ค. 2562
nrt6212938
ที่ นศ 0023.3/ว 6315 ลว. 4 ธ.ค. 2562
nrt6212936
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 23747 ลว. 3 ธ.ค. 2562
nrt6212935
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.1/ว 6313 ลว. 3 ธ.ค. 2562
nrt6212933
ที่ นศ 0023.5/ว 536 ลว. 3 ธ.ค. 2562
nrt6212930
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 6304 ลว. 3 ธ.ค. 2562
nrt6212932
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 6307 ลว. 3 ธ.ค. 2562
nrt6212929
ที่ นศ 0023.5/ว 6303 ลว. 3 ธ.ค. 2562
nrt6212931
ที่ นศ 0023.3/ว 535 ลว. 3 ธ.ค. 2562
nrt6212928
ที่ นศ 0023.2/ว 6294 ลว. 2 ธ.ค. 2562
nrt6212927
ที่ นศ 0023.5/ว 6289 ลว. 2 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89|