หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2564
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 | พ.ศ.2565 | 
จำนวนหนังสือ 1817 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
     
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6407988
ที่ นศ 0023.1/ว 340 ลว. 13 ก.ค. 2564
nrt6407987
ที่ นศ 0023.3/ว 341 ลว. 13 ก.ค. 2564
nrt6407990
ด่วนที่สุด นศ 0023.3/ว 3742 ลว. 13 ก.ค. 2564
nrt6407989
ด่วนที่สุด นศ 0023.3/ว 3741 ลว. 13 ก.ค. 2564
nrt6407985
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ [อ่าน 420 คน]     13 ก.ค. 2564
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3737 ลว. 13 ก.ค. 2564
nrt6407984
ที่ นศ 0023.3/ว 3736 ลว. 13 ก.ค. 2564
nrt6407983
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 12363 ลว. 13 ก.ค. 2564
nrt6407986
นศ 0023.3/ว 339 ลว. 13 ก.ค. 2564
nrt6407982
ที่ นศ 0023.5/ว 3708 ลว. 12 ก.ค. 2564
nrt6407981
ที่ นศ 0023.2/ว 3697 ลว. 12 ก.ค. 2564
nrt6407980
ที่ นศ 0023.4/ว 3690 ลว. 12 ก.ค. 2564
nrt6407979
นศ 0023.3/ว335 ลว. 12 ก.ค.2564
nrt6407978
ที่ นศ 0023.3/ว 3689 ลว. 12 ก.ค. 2564
nrt6407977
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3688 ลว. 12 ก.ค. 2564
nrt6407976
ที่ นศ 0023.5/ว 334 ลว. 9 ก.ค. 2564
nrt6407975
ที่ นศ 0023.3/ว 12207 ลว. 9 ก.ค. 2564
nrt6407974
ที่ นศ 0023.2/ว 12150 ลว. 8 ก.ค. 2564
nrt6407973
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3641 ลว. 8 ก.ค. 2564
nrt6407972
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3640 ลว. 8 ก.ค. 2564
nrt6407971
นศ 0023.3/ว 3639 ลว. 8 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81| |82| |83| |84| |85| |86| |87| |88| |89| |90| |91|