หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2562
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | 
จำนวนหนังสือ 1592 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6211784
การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช [อ่าน 341 คน] 11 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.1/ว 5638 ลว. 30 ต.ค. 62
nrt6210707
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตาม (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก้ อปท. ฉบับที่ 3 และการบริหารจัดการที่ [อ่าน 378 คน]  29 ต.ค. 2562 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5601 ลว. 29 ต.ค. 2562
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
nrt6210719
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 462 ลว. 30 ต.ค. 2562
nrt6210705
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 5586 ลว. 29 ต.ค. 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6207162
ที่ นศ 0023.3/ว 369 ลว. 5 ก.ค. 2562
nrt6207187
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 3741 ลว. 10 ก.ค. 2562
nrt6207186
ที่ นศ 0023.2/ว 375 ลว. 10 ก.ค. 2562
ืnrt6207178
ที่ นศ 0023.5/ว3705 ลว.9ก.ค.2562
ืnrt6207185
ที่ นศ 0023.2/ว3729 ลว.9ก.ค.2562
ืnrt6207182
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว3717 ลว.9ก.ค.2562
ืnrt6207184
ด่วนที่สุด ที่ นศ0023.5/ว3722 ลว.9ก.ค.2562
nrt6207180
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3715 ลว. 9 ก.ค. 2562
ืnrt6207183
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว3719 ลว.9ก.ค.2562
ืnrt6207181
ที่ นศ 0023.5/ว3718 ลว.9ก.ค.62
ืnrt6207179
ที่ นศ 0023.5/ว3706 ลว.9ก.ค.62
nrt6207175
ที่ นศ 0023.2/ว 3688 ลว. 8 ก.ค. 2562
nrt6207177
ที่ นศ 0023.5/ว 3671 ลว. 5 ก.ค. 2562
nrt6207176
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว374 ลว. 9 ก.ค. 62
nrt6207174
ที่ นศ 0023.5/ว373 ลว.8ก.ค.2562
nrt6207173
ที่ นศ 0023.3/ว 3691 ลว. 8 ก.ค. 2562
nrt6207172
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 3687 ลว. 8 ก.ค. 2562
nrt6207171
ที่ นศ 0023.2/ว 3676 ลว. 8 ก.ค. 2562
nrt6207170
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 372 ลว. 8 ก.ค. 2562
nrt6207169
ที่ นศ 0023.3/ว 3672 ลว. 5 ก.ค.62
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80|