หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2562
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | 
จำนวนหนังสือ 1565 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6210707
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตาม (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก้ อปท. ฉบับที่ 3 และการบริหารจัดการที่ [อ่าน 378 คน]  29 ต.ค. 2562  
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
nrt6210719
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 462 ลว. 30 ต.ค. 2562
nrt6210705
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 5586 ลว. 29 ต.ค. 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6208348
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4388 ลว 16 ส.ค. 2562
nrt6208346
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4382 ลว. 16 ส.ค.62
nrt6208345
ที่ นศ 0023.3/ว 388 ลว 16 ส.ค. 2562
nrt6208351
ที่ นศ 0023.3/ว 4389 ลว. 16 ส.ค. 2562
nrt6208344
ที่ นศ 0023.5/ว 387 ลว 15 ส.ค. 2562
nrt6208343
ที่ นศ 0023.5/ว 386 ลว 15 ส.ค. 2562
nrt6208341
ที่ นศ 0023.5/ว 384 ลว 15 ส.ค. 2562
nrt6208340
ที่ นศ 0023.5/ว 383 ลว 15 ส.ค. 2562
nrt6208339
ที่ นศ 0023.5/ว 382 ลว 15 ส.ค. 2562
nrt6207250
ที่ นศ 0023.2/ว 4025 ลงวันที่ 26 ก.ค. 2562
nrt6208338
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 4358 ลว. 14 ส.ค.62
nrt6208337
ที่ นศ 0023.3/ว 380 ลว 14 ส.ค. 2562
nrt6208336
ที่ นศ 0023.5/ว 379 ลว 14 ส.ค. 2562
nrt6208335
ที่ นศ 0023.5/ว 378 ลว 14 ส.ค. 2562
nrt6208334
ที่ นศ 0023.5/ว 377 ลว 14 ส.ค. 2562
nrt6208333
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 376 ลว. 13 ส.ค. 2562
ที่ มท 0810.2//ว 3096 ลว. 6 ส.ค.62
nrt6208332
ที่ นศ 0023.3/ว 374 ลว. 13 ส.ค. 2562
nrt6208331
ที่ นศ 0023.4/ว 375 ลว. 13 ส.ค. 2562
nrt6208330
ที่ นศ 0023.3/ว 4303 ลว. 13 ส.ค. 62
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79|