หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2562
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | 
จำนวนหนังสือ 1592 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6211784
การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช [อ่าน 341 คน] 11 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.1/ว 5638 ลว. 30 ต.ค. 62
nrt6210707
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตาม (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก้ อปท. ฉบับที่ 3 และการบริหารจัดการที่ [อ่าน 378 คน]  29 ต.ค. 2562 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5601 ลว. 29 ต.ค. 2562
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
nrt6210719
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 462 ลว. 30 ต.ค. 2562
nrt6210705
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 5586 ลว. 29 ต.ค. 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6208422
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4636 ลว 29 ส.ค. 2562
nrt6208419
ที่ นศ 0023.3/ว 4631 ลว 29 ส.ค. 2562
nrt6208418
ที่ นศ 0023.3/ว 4625 ลว 29ส.ค. 2562
nrt6208426
ที่ นศ 0023.1/ว 363 ลว 29ส.ค. 2562
nrt6208424
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 362 ลว. 29 ส.ค. 2562
nrt6208416
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4611ลงวันที่ 28 ส.ค. 2562
nrt6208415
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4610 ลว 28 ส.ค. 2562
nrt6208414
ที่ นศ 0023.2/ว 4608 ลว 28 ส.ค. 2562
nrt6208411
ที่ นศ 0023.1/ว 4605 ลว 28 ส.ค. 2562
nrt6208412
ที่ นศ 0023.3/ว 4600 ลว 28 ส.ค. 2562
nrt6208409
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4598 ลว. 27 ส.ค. 2562
nrt6208408
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4583 ลงวันที่ 27 ส.ค. 2562
nrt6208407
ที่ นศ 0023.5/ว 359 ลว 27 ส.ค. 2562
nrt6208403
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4576 ลว 27 ส.ค. 2562
nrt6208402
ที่ นศ 0023.3/ว 4575 ลว 27 ส.ค. 2562
nrt6208401
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4572 ลว 27 ส.ค. 2562
nrt6208400
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4574 ลว 27 ส.ค. 2562
nrt6208399
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 355 ลว. 27 ส.ค. 2562
nrt6208398
ที่ นศ 0023.2/ว 4564 ลว 27 ส.ค. 2562
nrt6208397
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 4563 ลว 27 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80|