หนังสือราชการ สถจ. ประจำปี พ.ศ. 2562
 
หนังสือย้อนหลัง -> พ.ศ. 2550 | พ.ศ. 2551 | พ.ศ. 2552 | พ.ศ. 2553 | พ.ศ. 2554 | พ.ศ. 2555 [ม.ค.-พ.ค.]| พ.ศ.2555 | พ.ศ.2556 | พ.ศ.2557 | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 | พ.ศ.2560 | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | 
จำนวนหนังสือ 1617 รายการ
วันที่ ข้อความ
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
nrt6211784
การจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช [อ่าน 341 คน] 11 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.1/ว 5638 ลว. 30 ต.ค. 62
nrt6210707
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาโครงการเตรียมความพร้อมให้แก่ อปท. เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตาม (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก้ อปท. ฉบับที่ 3 และการบริหารจัดการที่ [อ่าน 378 คน]  29 ต.ค. 2562 ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5601 ลว. 29 ต.ค. 2562
nrt6211758
การบันทึกข้อมูลและการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [อ่าน 171 คน] เอกสารแนบ | 05 พ.ย. 2562 ที่ นศ 0023.3/ว 5757 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562
nrt6210719
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 462 ลว. 30 ต.ค. 2562
nrt6210705
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.4/ว 5586 ลว. 29 ต.ค. 2562
ลำดับ
รายการ
เลขที่หนังสือ
ืnrt6209590
ที่ นศ 0023.5/ว419 ลว.30ก.ย.62
nrt6209588
ที่ นศ 0023.3/ว 5146 ลว. 30 ก.ย. 2562
nrt6209587
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.5/ว 417 ลว. 30 ก.ย. 2562
nrt6209582
ด่วนมาก ที่ นศ 0023.5/ว 5142 ลว. 30 ก.ย. 2562
nrt6209589
ที่ นศ 0023.3/ว 5150 ลว. 30 ก.ย. 2562
nrt6209585
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5144 ลว. 30 ก.ย. 2562
nrt6209584
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5143 ลว. 30 ก.ย. 2562
nrt6209578
ที่ นศ 0023.2/ว 19104 ลว. 30 ก.ย. 2562
nrt6209580
ที่ นศ 0023.5/ว 414 ลว. 30 ก.ย. 2562
nrt6209579
ที่ นศ 0023.5/ว 5133 ลว. 30 ก.ย. 2562
nrt6209583
ที่ นศ 0023.3/ว 415 ลว. 30 ก.ย. 2562
nrt6209581
ที่ นศ 0023.3/ว 5134 ลว.30 ก.ย. 2562
nrt6209577
ที่ นศ 0023.2/ว 413 ลว. 30 ก.ย. 2562
nrt6209576
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5132 ลว.27 ก.ย. 2562
nrt6209574
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5125 ลว. 27 ก.ย. 2562
nrt6209574
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5123 ลว. 27 ก.ย. 2562
nrt6209573
ด่วนที่สุด ที่ นศ 0023.3/ว 5117 ลว. 27 ก.ย.62
nrt6209572
ที่ นศ 0023.5/ว 5116 ลว. 26 ก.ย. 2562
nrt6209571
ที่ นศ 0023.5/ว 5112 ลว. 26 ก.ย. 2562
nrt6209570
ที่ นศ 0023.5/ว 411 ลว. 26 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| |73| |74| |75| |76| |77| |78| |79| |80| |81|